سرشفت توربین - سروبی

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 426
Date Posted:Jun 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0056
Closing Date:Jul 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کا ر کن مذکور به حیث سرشفت سوچبور  فابریکه به تما م امورا ت سوچبوردتوربین هاوبند اب فا بریکه برق سروبی رسیده گی و اجرا ی وظیفه مینما ید

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

آ گا ه بو دن از تما م امورات سوچبورد فابریکه برق سروبی   

دا شتن مها رت درزبا نها ی پشتو، دری وانگلیسی

درک اصول و قوا نین

توا نا یی پیشبرد درست امورات بخش تحت مسولیت

دارا بو دن روحیهٔ اطا عت ا ز اوامر آ مرین درخصوص اجرای وظایف

توا نا یی و برخورد معقول و حالات مغشوش استثنا یی

داشتن صحت کا مل شکیبا یی اطا عت و توا نا یی ها ی فکری وفزیکی


Duties & Responsibilities:

ترتیب نمودن راپوربیست وچهارساعته مطابق الات پیمایشی وصفحات کمپیوتر

مراقبت ازتمام ساحات تخنیکی وبرقی فابریکه درجریان وظیفه ودرج ان درکتاب ژورنال یومیه

ارتباط وراپوردهی موقعی مطابق خواست دستپیچنیک مرکزی ومسولین مربوطه

چالانی وپرچاوی توربین ها موتورها وسوچ ها طبق پلان عملیاتی وهدایت دستپیچنیک مرکزی

اطا عت پذیری و انجا م اوامر به وقت و زما ن آ ن

اجرا ی تما م وظا یف محوله به حسن صورت

اجرا ی سایر وظا یف دروقت ضرورت


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته میخانیک با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

سرشفت توربین - سروبی
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc