سوپروایزر مبتنی بر جامعه (Community Based Supervisor)

Diploma   Multi City Full Time 3057
Date Posted:Jan 2, 2020
Reference:سوپروایزر مبتنی بر جامعه (Community Based Supervisor)
Closing Date:Jan 15, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:43
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

 فراهم نمودن همکاری تخنیکی و نظارت ازاجراات مانیتوران ساحوی وچگونگی حالت عرضه خدمات صحی به منظور بهبود اجراات مراکز صحی در ساحات نا امن وصعب العبور.

Skills Required:

Health Care

Skills Description:


1.     مهارت افهام تفهيم کامل و آشنائی کامل به پروگرام های کمپيوتر (Ms Office)

2.     حد اقل یک سال تجربه کاری در عرضه خدمات صحی

3     قادر به سفر به تمام نقاط ولسوالی مربوطه  

Duties & Responsibilities:

  • طرح ترتيب پلان کاری ( ماهوار ،ربعواروسالانه ) درسطح ولسوالی مربوطه درمطابقت به پلان عمومی 
  • حمايت وتطبيق پاليسی ،استرا تيژی ،رهنمود ها وپروتوکول های وزارت صحت عامه درمورد خدمات صحی مبتنی به اشتراک جامعه درسطح ولسوالی مربوطه جهت نائيل آمدن به هدف برنامه مذکور 

·        فراهم آوری تسهيلات آموزشی وتدوين آن برای مانیتوران ساحوی جهت ارتقا ظرفيت کاری آنها


·        حصول اطمینان از اینکه چک لست های نظارتی توسط مانیتوران ساحوی خانه پری ، جمع اوری میگردد توسط ریس صحت عامه ولایت تصدیق گردیده و به PEMT غرض دیتا انتری سپرده میشود·        نظارت فعال ومتداوم از امور مربوط جهت حصول اطمينان ازچگونگی پيشرفت پروگرام خدمات صحی مبتنی براشتراک جامعه در سطح ولسوالی و رسيدگی به چالش های دريافت شده.

·        ارتباط و هماهنگی با تمامی شرکای صحی ولايتی در امور مربوطه جهت حمايت و تقويه پروگرام نظارت مبتنی بر جامعه


·        . حصول اطمينان از شرايط توزيع اميتازات تشويقی برای مانیتوران ساحوی جهت بهتر شدن فعاليت های کاری.

·        . حصول اطمينان از موجودیت منابع مورد نیاز در مراکز صحی که در دسترس موسسات تطبیق کننده گذاشته شده است

·         اشتراک فعال در جلسات مربوطه (جلسات PHCC، در صورت امکان در جلسات که در سطح مراکز صحی يا ولسوالی داير ميگردد) 

·        سوپروایزر بايد حداقل از فعاليت های مانیتوران ساحوی ماهانه یک بار بازديد نمايد و آنها را در رابطه به پاليسی ها و استراتيژی ها وقتًاً فوقتًاً آگاه ساخته و در تکميل نمودن کارهای متوقعه شان حمايت نمايد.

·        انجام ساير وظايف مرتبط بوظيفه که از طرف رئيس نظارت که به وی سپرده ميشود. 

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar, Paktika, Konar, Nooristan, Badakhshan, Urozgan, Zabul, Kandahar, Helmand, Farah

Qualifications:

1.     باشنده ولسوالی مربوطه باشد (ازسطح ولایت قطعا استخدام نگردد)

2.     حد اقل نرس فارغ از یکی در موسسات تحصیلی شناخته شده و در صورت داکتر طب و یا فارغ فاکولته صحت عامه باشد ارجیحت داده می شود


This job is expired