سوپروایزر تولید و توزیع آب

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Diploma   Nimroz, Afghanistan Full Time 320
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:42/KNDH/SBU
Closing Date:Aug 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

نظارت به موقع از تمام امور تولید آب در ساحات مختلف و کنترول از پرسونل هماهنگی بین بخش های توزیع آب، آگاهی از اجراات پرسونل مربوطه بطور دوامدار، نظارت و حراست از تاسیسات و وسایل آبرسانی در سطح شهر.


Skills Required:

Customer Service

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     تهیه و ترتیب پلان ها و راپور های تولید آب و عملی ساختن آن.

2.     مشوره دهی موثر در مسایل مربوطه به مدیر تولید.

3.     ایجاد فضای کاری دوستانه بین تمام پرسونل مربوطه

4.     نظارت وضعیت پمپ های تولیدی و دفاتر ساحوی

5.     نظارت از عملکرد پرسونل تحت امر، سیستم تولید آب، تشخیص مشکلات شبکه در ساحات تحت پوشش و ساحات تولیدی.

6.     نظارت از حاضری کارمندان ساحوی مربوطه و اطلاع وضعیت شان به مدیر تولید.

7.     تهیه راپور تولید به شکل گرافیک و مقایسوی.

8.     نظارت و تهیه راپور از وضعیت چاه، پمپ ها و دیگر تأسیسات.


Job Location:

Afghanistan, Nimroz

Qualifications:

مواصفات:

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        فوق بکلوریا در یکی از رشته های انجینیری ویا مرتبط به آب و بالاتر از آن ترجیح داده میشود

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حداقل دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت کامل به زبان های رسمی کشور دری و پشتو

·        بلدیت به پروگرام های کمپیوتر و آموزش ترینینگ ها


Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired