سیم تاب پایه سازی هود خیل - مرکز

  DABS
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 328
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0148
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور مسولیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط سیم تاب بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید بشکل موثر انجام دهد 

Duties & Responsibilities:

·        شناخت و بلدیت کامل به افزار کار سیم تابی.

·        شناخت و بلدیت به انواع سیخ های تعمیراتی.

·        توانایی خواندن نقشه های ساختمانی که در آن از انواع سیخ های تعمیراتی کار گرفته باشد.

·        عملا توانایی قطع و ختم نمودن سیخ های تعمیراتی را نظر به اسکیج ویا نقشه ها داشته باشد.

·        عملا سیخ بندی بخشهای مختلف ساختمان را بتواند.

·        اشتراک فعال در اجرای تمام وظایف محوله.

·        حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل.

·        احترام به اوامر داده شده از سوی آمرین.

·        پرهیز از اعتیاد مواد مخدره و عدم مصاب بودن به آن.

·        داشتن توانمندی جسمانی در اجرای وظایف.

·        پابندی به حاضری.

·        اجرای سایر وظایف محوله حسب ضرورت.

Job Requirement:

حدی اقل با تعلیمات ابتدایی با دو سال تجربه کاری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

·        توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی.

·        داشتن صحت کامل , شکیبایی, طاقت و توانایی های فزیکی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc