تحلیل گر ارشد سیستم معلومات جغرافیایی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 239
Date Posted:Oct 9, 2019
Reference:040
Closing Date:Oct 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About National Statistics and Information Authority:

Background National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics. NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation. National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA. The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization. Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes. To have harmonize, consistent and fair pay framework for all NTA in the country, to assure fiscal sustainability up to possible extend, to increase government control over deliverables of National Technical Assistance (NTA) including but not limited to strengthening the government ability to hire national contractors though the national budget of the country and to avoid competition with CBR and assuring transparency and accountability; NSIA is committed to hire below position based on NTA salary scale.

Job Summary:

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

تحلیل گر ارشد سیستم معلومات جغرافیایی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره ملی احصائیه و معلومات

موقعیت پست:

کابل

بخش:

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

تعداد پست:

2

گزارشده به:

آمرانکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

009-29-90- 73 و 010-29-90- 73

تاریخ بازنگری:

29/05/1398

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: فراهم آوری طرح های تخنیکی برای تحلیل و تجزیه معلومات جغرافیایی بمنظور استفاده ارقام در امور کاری طبق قوانین و

مقررات اداره.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ا

2.      داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه دو سال؛

3.     تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور(پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2.     فراهم نمودن زمینه اجرای تحلیل های عمیق و همه جانبه ارقام ساحات تحت کشت کهتوسط ریموت سنسنگ بدست امده است؛

3.     مطالعه و ارزیابی معلومات جغرافیایی موجوده و گذشته؛

4.     اجرای بتحلیل های(Spatial Accessibility) با استفاده ار سیستم (GIS) بمنظور تهیه گذارش های تحلیلی به سطح ملی؛

5.     اجرای تحلیل های(View-shed) بمنظور دریافت پوشش (GSM) در سطح کشور و سایر مفاداتیکه از این تحلیل بدست میاید؛

6.     همکاری در فعالیت های (Remote Sensing) بمنظور تهیه ارقام زمین های تحت کشت گندم، برنج و سایر نباتات عمده کشور؛

7.     تحلیل نقشه های جغرافیایی ساحات تحت کشت شالی و گندم؛

8.     تجزیه معلومات جغرافیایی به تفکیک سرحدات اداری کشور،

9.     ایجاد اکسل شیت های معلومات جغرافیایی بمنظور نمایش معلومات گراف های واضح و قابل فهم؛

10. ؛نظارت و کنترول از انجام نواقص و مشکلات بوجود امده در سیستم معلومات جغرافیایی؛

11. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛

12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ین لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:  سیستم معلومات جغرافیایی، احصائیه، زمین شناسی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، جیولوژی و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛


Job Keywords:

تحلیل گر ارشد سیستم معلومات جغرافیایی
This job is expired