تخنیکر برق (برقی مرکز) آمریت خدمات

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 350
Date Posted:May 16, 2019
Reference:002
Closing Date:May 31, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:

پُست تخنیکر برق (برقی مرکز) به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست :    تخنیکر برق (برقی مرکز) آمریت خدمات

گرید :         چهارم

نوع استخدام : دایمی

Skills Required:

Communication Creative and InnovativeHonest

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

داشتن قوه افهام و تفهیم امورات کاری.

خلاقیت روش های کاری.

توانایی تکلم با زبان های ملی ( دری و پشتو).  

اجراآت کاری و سرعت کارهای سپرده شده.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

 توانایی کار بشکل فردی و گروهی

صداقت و حفظ محرمیت کاری، انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

آشنایی با برنامه های کمپیوتر. 

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک، با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی ، همکار ، مسولیت پذیر ، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .

Duties & Responsibilities:

·        ترتیب و ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط

·        نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی آن جهت تامین برق.

·        نصب تجهیزات برقی و فعال سازی سیستم های برق برای اداره و تنظیم جریان برق.

·        ترمیمات و رفع عوارضات ناگوار ناشی از برق در سطح اداره و مربوطات آن.

·        ترمیمات و سایل و تجهیزات برقی مربوطه به اداره در موقع ضرورت.

·        صحت و سالم نگهداشتن افزار کار و استفاده سالم در موقع ضرورت از آن.

·        استفاده از لوازم ایمنی تخنیک بیخطر در حین اجرای وظیفه.

·        اطاعت پذیری از اوامر قانونی مقامات ذیصلاح در اداره.

·        انجام وظایف محول شده بوقت و زمان آن.

·        اجرای تمام وظایف سپرده شده به حسن صورت بدون تعلل.

·        رعایت نظم حاضری در اقات رسمی کار.

·        رویه و پیش آمد برخورد نیک و شایسته با آمرین و همکاران.

·        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین مقرره ها واهداف ریاست به وی سپرده میشود .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

درجۀ تحصیل: 14 پاس رشتۀ برق، و به درجۀ تحصیلی بالاتر در رشتۀ متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه: حد اقل (2) سال تجربۀ کاری در بخشهای مربوط.

Job Keywords:

تخنیکر برق (برقی مرکز) آمریت خدمات

Submission Guideline:

علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 31 ثور 1398 به ایمل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.


نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.Submission Email:

  dab.jobs@dab.gov.af