تکنیشن انستزی

Diploma   Multi City Full Time 438
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:029
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

عرضه خدمات انستیزی و احیای مجدد مصون و با کیفیت جهت کاهش اختلاطات و وفیات

Duties & Responsibilities:

1.     اشتراک فعال در راپورهای صبحانه و ویزت ریکوری و ICU

2.     ارایه حد اقل چهار کنفرانس علمی در سال ، تدویر برنامه های آموزشی در بخش انستیزی و احیا مجدد

3.     مسولیت تطبیق پروتوکول ها ، رهنمود های انستیزی

4.     تطبیق و انجام پروسیجر های انستیزی برای عملیات های عاجل و پلانی

5.     حصول اطمینان از تکمیل بودن دوسیه ، معاینات تشخصیه و چک لست جراحی مصون (Safe surgery check list) بشمول فورم های ارزیابی قبل از انستیزی ، ریکارد انستیزی و ریکوری

6.     اجرای نوکری شــبانه مطابق جدول تهیه شده نوکریوالی 24 ساعته شفاخانه

7.     مطمین بودن از موجودیت تجهیزات معیاری فعال انستیزی ، ادویه و مواد مصرفی مورد ضرورت در پروسیجر های انستیزی مطابق رهنمود انستیزی

8.     رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت

9.      اشتراک فعال در جلسات کمیته های بهبود کیفیت مطابق پلان و عملی نمودن تصامیم اتخاذ شده 

10.  داشتن نقش فعال در مدیریت تفکیک ذباله ها و پاکی و صفایی سرویس مربوط و اشتراک در پاک کاری هفته وار مطابق رهنمود

11.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

12.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

13.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

 

 

 

Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1.      فراغت از انستيتوت علوم صحي و داشتن سند تحصیلی دربخش انستيزي از وزارت صحت عامه

2.      تجربه کاری مرتبط حد اقل : داشتن سند تحصیلی در بخش انستزی

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

 مهارت مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Location:

Afghanistan, Kandahar, Herat
This job is expired

Attachments:

ریفرنس برای امتحان.xlsx