تکنیشن بایومیدیکل

  Ministry of Public Health
Diploma   Multi City Full Time 508
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:025
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

ایجاد و تداوم یک سیستم مؤثر برای فعال بودن تجهیزات طبی و حفظ و مراقبت آن برای عرضه خدمات معیاری شفاخانه ییDuties & Responsibilities:

1.     مسؤل ایجاد و انکشاف ورکشاپ ترمیم تجهیزات طبی در سطح شفاخانه با تشریک مساعی تیم مدیریتی شفاخانه

2.     ترتیب یک لیست جامع از تجهیزات طبی موجود شفاخانه شامل (نوع تجهیز، تعداد، مشخصات، شعبه مربوطه و چگونگی نصب و منتاژ )

3.     تهیه و ترتیب پلان مراقبتی تجهیزات طبی شفاخانه برای چک و کنترول تمامی تجهیزات طبی

4.     مسووليت ترميم تجهيزات طبی در ورکشاپ شفاخانه و یا زمینه سازی برای ترمیم در خارج از شفاخانه مطابق اصول

5.     عضو هیت معاینه تجهیزات طبی که جدیدآ تدارک شده و ابراز نظر در مورد تطابق جنس با مشخصات و فعال بودن آن

6.     فراگیری طرز استفاده و حفظ و مراقبت تجهیزات طبی شفاخانه بشمول تجهیزات جدیدآ تدارک شده

7.      نظارت و مانيتورنگ منظم از وسايل وتجهيزات طبي شفاخانه تا ازاستفاده مناسب بجا ومطلوب وسايل يقيني گرددوارايه گزارش آن به اداره

8.      مسول راجستر تجهیزات عارضه دار که غرض ترمیم به ورکشاپ ارجاع میگردد و اخذ امضا تسلیم دهنده در راجستر و ارایه معلومات در مورد مدت ترمیم آن

9.      ارایه پیشنهادات موثر در مورد انکشاف و بهبودی سیستم تجهیزات طبی به اداره شفاخانه

10. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

11.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

12.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1)     داشتن سند تحصیلی  فوق بکلوریا از رشته بیومیدیکل و یا فارغان لیسه های میخانیکی (رشته برق یا ترمیم ) و به دارنده گان سند لیسانس در رشته بیومدیکل ارجحیت داده میشود

2)     تجربه کاری مرتبط: یک سال تجربه مرتبط

3)      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

 مهارت مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Location:

Afghanistan, Kunduz, Takhar
This job is expired