تکنیشن دندان

Bachelor's Degree   Zabul, Afghanistan Full Time 197
Date Posted:May 18, 2020
Reference:000
Closing Date:May 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل 1 تن استخدام مي نمايد:


معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

تکنیشن دندان عنوان وظیفه:

6 بست :

وزارت صحت عامه وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها بخش :

ولایت مربوط (  مرکز ولایت زابل  ) موقعیت :

1 تعداد بست :

سرطبیب گزارش به :

گزارش گیر از :

کد بست :


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

بهبود عرضه خدمات و مراقبت دندان برای مریضان در سطح شفاخانه مطابق   پالیسی EPHS و رهنمودها 

Duties & Responsibilities:


صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

1. انجام خدمات و مراقبت دندان برای مریضان در سطح شفاخانه مطابق رهنمود های مسلکی

2. مسؤل حفظ ، نگهداری ، پاکی و صفایی تجهیزات طبی و غیر طبی بخش مربوط و استفاده موثر آن

3. مسؤل ضد عفونی و تعقیم نمودن تمام سامان و وسایل مطابق ستندرد های وقایه انتان 

4. ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها 

5. مسئول راجستریشن، تالی شیت و جمع آوری ارقام مریضان سراپا مطابق رهنمود های HMIS

6. رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت ( احوال پرسی و معرفی خود به مریض ، برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض)

7. داشتن نقش فعال در تطبیق ستندردهای وقایه انتان، تفکیک زباله ها ، پاکی و صفایی در بخش مربوط

8. ارایه تعلیمات صحی در مورد حفظ الصحه و مراقبت جوف دهن و دندان برای مریضان و مراجعین 

9. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Zabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1)     داشتن سند تحصیلی فوق بکلوریا از رشته دندان تائید شده وزارت صحت عامه

2)     تجربه کاری مرتبط: داشتن یک سال تجربه کاری

3)      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4)      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

This job is expired