تکنیشن فزیوتراپی

  Ministry of Public Health
Diploma   Multi City Full Time 318
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:0000
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

عرضه خدمات با کیفیت فزیوتراپی برای نیازمندان در سطح شفاخانه مطابق پالیسی EPHS و رهنمودها

Duties & Responsibilities:

1.     همکاری در تهیه پلان ثبیت احتیاجات امور فزیوتراپی (تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی ) با تشریک مساعی کمیته دوایی و معالجوی (DTC)

2.     عرضه خدمات فيزيوتراپي براي مريضان داخل بستر وسراپا

3.     اشتراک فعال در مجالس کیمته DTC حمایت از تصامیم و تحقق آن به هدف بهبودی عرضه خدمات صحی در امور مربوطه.

4.     مسؤل جمع وقيد  تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی بخش مربوط مطابق لوایح و رهنمود ها

5.      ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها

6.     استفاده موثر و نگهداری از تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی بخش مربوط

7.      ثبت و راجستر مریضان بخش مربوط (IPD & OPD ) بصورت یومیه و ارایه گزارش ماهوار و ربعوار به اداره

8.     رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت ( احوال پرسی و معرفی خود به مریض ، برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض)

9.     سهم گیری در شستشوی بخش مربوط مطابق رهنمود

10.  رعایت استندردهای فزیوتراپی و وقایه انتان ( تفکیک زباله ها و پاکی و صفایی)

11.  تفهیم مناسب انجام تمرینات فزیوتراپی برای مریضان بعد از مرخص شدن

12.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

13.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

14.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1)     داشتن سند تحصیلی  فوق بکلوریا از رشته فزیوتراپی تائید شده وزارت صحت عامه

2)     تجربه کاری مرتبط: ضرورت نیست

3)      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4)      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Location:

Afghanistan, Kunduz, Ghor
This job is expired