تکنیشن لابراتوار و بانک خون

  Ministry of Public Health
Diploma   Multi City Full Time 536
Date Posted:May 18, 2020
Reference:000
Closing Date:May 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه کندهار 1تن و شفاخانه ولایتی سرپل 1 تن و شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن استخدام مي نمايد:معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

تکنیشن لابراتوار و بانک خون عنوان وظیفه:

6 6 بست :

وزارت صحت عامه وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها بخش :

ولایت مربوط (   کندهار- سرپل- غزنی      ) موقعیت :

3 تعداد بست :

سرطبیب گزارش به :

گزارش گیر از :

کد بست :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

بهبود عرضه خدمات با کیفیت امور لابراتوار و بانک خون در سطح شفاخانه مطابق پالیسی EPHS و رهنمودها


Duties & Responsibilities:

 

مکلفیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. همکاری در تهیه پلان، ثبیت احتیاجات امور لابراتوار و بانک خون با تشریک مساعی کمیته دوایی و معالجوی (DTC)

2. اشتراک فعال در کمیته های بهبود کیفیت، وقایه انتان و DTC به هدف بهبودی عرضه خدمات صحی در امور مربوطه

3. انجام معاینات لابراتواری به اساس هدایت داکتر به مریضان داخل بستر(IPD) و سرا پا (OPD) و ثبت راجستر آن 

4. راجستر نتایج معاینات بدون سرنوشت Pending lab result) ) از وارد ها و ارایه آن در راپور صبحانه

5. تکمیل معاینات دونر ها قبل از اخذ و تطبیق خون و تهیه لست شهرت دونر ها 

6. نگهداری مناسب مواد لابراتواری و بانک خون ( محصولات خون و ریجنت ها) در یخچال و ثبت ریکارد درجه حرارت آن

7. مسولیت حفظ و مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات لابراتوار و بانک خون

8. درخواست و جمع قید مواد لابراتواری و بانک خون مطابق نیازمندی و استفاده موثر از آن

9. غیرملوث سازی سامان و وسایل استفاده شده در بخش مربوطه

10. حصول اطمینان از صحت بودن مواد لابراتواری و بانک خون در خواست شده از ستاک مطابق لست و مشخصات حین تسلیم گیری 

11. ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها 

12. انجام نو کريوالي 24 ساعته مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است 

13. رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت

14.  رعایت ستندردهای لابراتوار و بانک خون و وقایه انتان بشمول تفکیک زباله ها 

15. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

16. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


Job Location:

Afghanistan, Kandahar, Sar-e-Pul, Ghazni

Qualifications:


شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1) داشتن سند تحصیلی از رشته تکنالوژی طبی تائید شده وزارت صحت عامه و یا وزارت تحصیلات عالی

2) تجربه کاری مرتبط: ضرورت نیست

3) تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4) مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


This job is expired