تکنیشن رادیولوژی در آنکولوژی

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 197
Date Posted:Sep 3, 2019
Reference:تکنیشن رادیولوژی در آنکولوژی
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.


Job Summary:

اخذ دقيق و مناسب کليشه اکسريزطبق هدایت داکتر بادر نظر داشت ستندرد هاي مربوط اکسري 

Skills Required:

Health Care

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

      راپور 24 ساعته معاینات انجام شده

راپور هفته وار

راپور ماهانه

 راپور سالانه

راپور اشتراک در جلسات


Duties & Responsibilities:

 1. اخذ کلیشه های اکسري براي مريضان داخل بستر و مريضان سراپا مطابق به تقسیم اوقات کاری شان.
 2. حفظ و مراقبت سامان و تجهيزات شعبه رادیولوژی بمنظورفعال نگهداشتن آن
 3. حصول اطمینان از مصئونیت پرسونل شعبه اکسري، مريضان و سایر مراجعين از شعاع.
 4. تهیه راپور ماهوار، ربعوار به آمر مربوطه به شکل منظم و يا مطابق به تقاضا.
 5. تهيه لست مواد قابل مصرف بخش اکسريز تحت نظارت امر مربوطه.
 6. تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 7. جمع آوري کلیشه های استفاده شده از تمام شفاخانه توسط دستگاه سلور ریکوري (نقره رسوبي)درحضورداشت هیت معاینه
 8. تهیه محلول های فکسیر و دوپلیر مطابق نیازمندي درحضورداشت هیت معاینه
 9. اشتراک فعال درارزيابي ربعوار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه جهت تقویت سیستم کاري
 10. مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع شعبه اکسريز  به اداره مربوطه

انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره شفاخانه سپرده ميشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

-         فارغ التحصیل از رشته رادیولوژی یکی از انستیتوت های علوم صحی دولتی و یا خصوصی تائید شده وزارت صحت عامه به لسانس ارجعت داده میشود

-         مهارت در کمپیوتر و دسترسی به انترنت

-          مهارت افهام تفهیم در لسان انگیلسی 

 • یک تن طبقه اناث و یک تن از طبقه ذکور انتخاب میگردد.


Job Keywords:

اخذ دقيق و مناسب کليشه اکسريزطبق هدایت داکتر بادر نظر داشت ستندرد هاي مربوط اکسري
This job is expired