ترجمان روسی بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 389
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Translation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در جهت ترجمه اسناد مهم و قابل ترجمه از لسان روسی به لسان های ملی و بر عکس آن.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     ترجمه اسناد تخنیکی، قرار داد ها، مکاتیب و پروپوزل ها که از طرف بخش مربوطه ارسال میگرد.

3.     ترجمه مستقیم سخنرانی ها که  در جلسات در اثنای ضرورت و سخنرانی .

4.     ترجمه کلیه اسناد واصله به دفتر مربوط از لسان  روسی به لسان ملی و یا بر عکس آن .

5.     تنظیم اسناد ترجمه شده در فایل های مربوطه و ارائه بموقع آن به شعبات ذیربط.

6.     ایجاد یک سیستم فایلینگ در دفتر به شکل هارت و سافت و مواظبت و نگهداری از اسناد دفتر و فایل های کمپیوتر.

7.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

8.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در شته ادبیات روسی و یا سایر رشته های مرتبط و  به درجه بلند تحصیلی بلند تر در رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور ترجمه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

ترجمان روسی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx