تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 577
Date Posted:Jul 9, 2019
Reference:001
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود ( تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را  ارسال نمایند..


عنوان وظیفه: تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز

دیپارتمنت   : کنترول و نظارت

شعبه مربوطه: امریت مانیتورنگ طیف و جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز 

گزارش به  :  امر مربوطه

تعد اد پست :  1

موقعیت     : منزل دهم وزارت مخابرات

تاریخ اعلان :۱۳۹۸/۴/۱۸

اخرین تاریخ اخذ درخواستی: ۱۳۹۸/۴/۲۵


Job Summary:

عنوان وظیفه: تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز

دیپارتمنت   : کنترول و نظارت

شعبه مربوطه: امریت مانیتورنگ طیف و جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز 

گزارش به  :  امر مربوطه

تعد اد پست :  1

موقعیت     : منزل دهم وزارت مخابرات

تاریخ اعلان :۱۳۹۸/۴/۱۸

اخرین تاریخ اخذ درخواستی: ۱۳۹۸/۴/۲۵


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ü            قدرت افهام وتفهیم را درقسمت توضیح وروشن ساختن قضایای مبهم وپیچیده داشته باشد.

ü            توانمندی تحلیل قضایای تخنیکی بخش مخابرات و خدمات موبایل.

ü            در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.

ü            به لسان های دری، پشتو و انگلیسی بلدیت داشته باشد.

ü            به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت آشنائی کامل داشته باشد.

ü            به کدام جرم وجنا یت قبلا" متهم نشده باشد.

ü            دارای سوابق پسندیده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.


Duties & Responsibilities:

ü           طرح وترتیب پلان های نظارتی و تفتیش غرض تثبیت و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آپریتران و عرضه کنندگان خدمات موبایل و انترنت از شرایط جواز و احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی .

ü           دریافت وارزیابی موارد تخلف آپریتران موبایل و انترنت از شرایط جواز های مربوطه و احکام قانون مخابرات جهت اتخاذ تصامیم.

ü           توظیف نظارت کنندگان به منظور تطبیق و مراقبت ازتصامیم اداره وشرایط جوازها و جوازنامه های مربوط به خدمات موبایل و انترنت.

ü           تثبیت اشخاص متخلف ازشرایط جوازها یا جواز نامه های مربوط.

ü           طرح و ترتیب پلان های عملیاتی برای نظارت و کنترول از فروش غیر مجاز سیم کارتهای شبکه های مخابراتی در مرکز وولایات و نظارت از اجراات مناسب تیم .

ü           در هماهنگی با شرکت های مخابراتی طرح و ترتیب پلانهای عملیاتی برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز دستگاههای سیم باکس در سراسر کشور.

ü           ترتیب پلانهای اجرایی برای نظارت از ارایه خدمات انترنتی شرکتهای مخابراتی و شرکتهای انترنتی ونت کافی ها به منظور تطبیق فلتریشن سایتهای ممنوعه.

ü           توظیف و رهبری تیمهای مسلکی برای انجام امور نظارتی.

ü             طرح پلان های کاری مشخص و مداوم به بخش مربوطه.

ü           تعقیب و پیگیری موضوعات وظیفوی که با دیگر نهادهای دولتی امنیتی و عدلی و قضایی ارتباط پیدا میکند

ü            رهبری وارتقای ظرفیت پرسونل مربوطه جهت انجام بهتر امور محوله

ü           طرح پلان های کاری روزمره به مادونان

ü           گزارشگیری از مادونان و گزارشدهی دقیق، منظم و لحظه ای مرتبط به وظیفه به مقامات

ü             اولویت دادن به تکمیل و انجام وظیفه محوله حتی خارج از ساعات و ایام رسمیJob Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ü            دارای تجربه بیشتر از سه سال خدمت بالفعل در بخش های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

ü            دارای تحصیلات عالی به سویه لیسانس دریکی از بخش های انجنیری برق، کمپیوتر ساینس و یا مخابرات.


Job Keywords:

تیم لیدر جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز
This job is expired