تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1001
Date Posted:Jul 9, 2019
Reference:004
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

 

اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود (تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را  ارسال نمایند..


Job Summary:

عنوان وظیفه: تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل

دیپارتمنت   : کنترول و نظارت

شعبه مربوطه: امریت کنترول و کیفیت خدمات موبایل و انترنت 

گزارش به  :  امر مربوطه

تعد اد پست :  1

موقعیت     : منزل دهم وزارت مخابرات

تاریخ اعلان : ۱۳۹۸/۴/۱۸

آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستی : ۱۳۹۸/۴/۲۵

 


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ü            قدرت افهام وتفهیم را درقسمت توضیح وروشن ساختن قضایای مبهم وپیچیده داشته باشد.

ü            توانمندی تحلیل قضایای تخنیکی بخش مخابرات و خدمات موبایل.

ü            در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.

ü            به لسان های دری، پشتو و انگلیسی بلدیت داشته باشد.

ü            به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت آشنائی کامل داشته باشد.

ü            به کدام جرم وجنا یت قبلا" متهم نشده باشد.

ü            دارای سوابق پسندیده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.Duties & Responsibilities:

ü            طرح وترتیب پلان های نظارتی و تفتیش غرض تثبیت ودریافت موارد تخطی آپریتران وعرضه کنندگان خدمات موبایل از شرایط جواز واحکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی.

ü            دریافت وارزیابی موارد تخلف آپریتران موبایل از شرایط جواز های مربوط واحکام قانون مخابرات جهت اتخاذ تصامیم بورد.

ü            توظیف نظارت کنندگان به منظور تطبیق و مراقبت ازتصامیم اداره وشرایط جوازهای موبایل و جوازنامه های مربوط.

ü            تثبیت اشخاص متخلف ازشرایط جوازموبایل یا جواز نامه مربوط .

ü            نظارت از فعالیت های آپریتران وعرضه کنندگان خدمات موبایل طبق احکا م قا نون مخابرات وشرایط وضع شده در جواز های موبایل  .

ü            نظارت آپریتران وعرضه کنندگان بمنظور رعایت میثاق های بین المللی جابجا شده درجواز های خدمات موبایل در بخش مخابرات.

ü            بررسی چگونگی تطبیق شرایط جوازها و جوازنامه های خدمات موبایل وانترنت، استفاده از منابع طیف فریکونسی، اعمار ساختما نهای زیربنائی شبکه ها، برج ها و امثال آن.

ü            صدورهدایت به مفتشین مطابق هدایت صادر شده از جانب بورد غرض بازدید و ملاحظه اسناد، پلان ها، شبکه ها و ساختمان های زیربنای وتجهیزات مربوط به آپريتران و عرضه کنندگان خدمات موبایل وانترنتی وارایه ان به امر بخش مربوطه 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ü            دارای تجربه حد اقل سه سال خدمت مرتبط و بالفعل در بخش های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

ü            دارای تحصیلات عالی به سویه حد اقل لیسانس دریکی از بخش های انجنیری برق، کمپیوتر ساینس و یا مخابرات.


Job Keywords:

تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبایل
This job is expired