واحد حمایت از زنان در خدمات ملکی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 365
Date Posted:Jun 27, 2020
Reference:0238
Closing Date:Jul 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:109600 - 164489 AFN monthly
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  


بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست                                                        

شماره بست  

1

واحد حمایت از زنان در خدمات ملکی

0238


پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت صحت عامه:

دیدگاه: صحتمندی تمام شهروندان افغانستان برای ایجاد صلح؛ ثبات و انکشاف پایدار در کشور

ارزش: عدالت- صداقت- حق صحت – حسابدهی - اعتماد

ماموریت: ماموریت وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان وقایه بیماری و دستیابی به کاهش قابل ملاحظه در میزان مرگ و میر در مطابقت با اهداف ملی و اهداف انکشاف پایدار و نیزکاهش فقرناشی از مصارف مصیبت بار صحی میباشد. همچنان رسیدگی به حقوق شهروندان از طریق افزایش دسترسی و استفاده از خدمات صحی و تغذیه باکیفیت، متوازن ودر توان مالی همه جوامع بخصوص مادران و اطفال در مناطق روستایی و نیز از طریق تغییر نگرش و عملکرد، ارتقای روش زندگی صحتمند و تطبیق موثرسایر برنامه های صحی میباشد. این همه در هماهنگی و همکاری با شرکای کاری در چارچوب رهبری قوی، اراده سیاسی و تعهد پایدار، حکومتداری خوب و مدیریت مؤثر و مثمردر راستای تلاش وزارت جهت مبدل شدن به یک "نهاد برتر و عالی" تحقق میپذیرد.

Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت، تطبیق و نظارت از پالیسی ­های جندر بمنظور تقویت زنان و رفع مشکلاتیکه فرا راه قشر اناث در وزارت قرار دارد.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.       تدویر برنامه های آموزشی جندر جهت تقویت آگاهی جندر در مطابقت با پالیسی های وضع شده

2.       نظارت از امور مربوط به مرکز انکشاف مسلکی زنان جهت رشد و ارتقایی ظرفیت زنان به اداره

3.       حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی تساوی جندر خدمات ملکی و پالیسی منع آزار و اذیت در وزارت­ و تهیه گزارش تحلیلی و ارائه سفارشات لازم

4.       شریک سازی مواردیکه در اداره خلاف پالیسی های جندر تطبیق گردیده است با مراجع ذیصلاح

5.       شناسایی نقاط قوت و ضعف پالیسی­ها و برنامه های جندر و شریک ساختن آن با مقام ذیصلاح

6.       مدیریت فعالیت ها و تعیین اولویت های کاری برای جندر، انکشاف استراتیژی، پالیسی ها و طرزالعمل ها برای موثریت و مثمریت فعالیت ها

7.       مدیریت انکشاف میکانیزم های مشخص و راه اندازی کمپاین های استخدام در مرکز و ولایات برای فارغین اناث پوهنتون ها بمنظور تقویت نقش و افزایش حضور زنان در وزارت

8.       حصول اطمینان از جمع آوری ارقام جندر از شعبات مختلف مرکز و ولایات بمنظور تحلیل ارقام و انکشاف دیتابیس جندر

9.       اجراآت مسایل صحی خدمات موثر و با کیفیت برای متضررین خشونت مبتنی بر جندر

10.   داد خواهی جهت محو انجام تست های بکارت توسط کارمندان صحی و انجام مراقبت های محترمانه

11.   شناسایی مشکلات مبرم صحی زنان و داد خواهی جهت خدمات موثر، با کیفیت در مطابقت به نیازمندیهای آنها

12.   همکاری با وزارت امور زنان در تطبیق موثر برنامه های ملی برای زنان افغانستان

وظایف مدیریتی:

13.   طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت

14.   تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست

15.   تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه

16.   رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه

17.   رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه

18.   رهبری و مدیریت امور مسلکی و کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع

19.   ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

20.   انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

21.   ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

22.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

23.   تامین ارتباط و هماهنگی با کارکنان قشر اناث بمنظور شناسایی چالش ها و دریافت مشکلات که مانع افزایش حضور زنان می­گردد

24.   ایجاد و تامین ارتباط کاری با کمیته مشورتی وزارت، دونرهای بین المللی و سایر مراجع مربوطه بمنظور هماهنگی دقیق فعالیت های زنان

25.   تامین ارتباط و هماهنگی با واحد های حمایت از زنان در وزارت خانه ها و سهم گیری در برنامه ها، سمینارها و ورکشاپ های مربوط به زنان در داخل و خارج از کشور

26.   همکاری با کمسیون بین الوزارتی محو خشونت علیه زنان و تجاوزات جنسی در تهیه استراتیژی، پالیسی و سایر برنامه های مرتبط


..........................................................................................................................................................................................................................................

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس و متخصص یکی از رشته های (جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، تعلیم و تربیه، ادبیات،تاریخ، فلسفه، مطالعات جندر، مطالعات جندر، ژورنالیزم، مدیریت عمومی، شرعیات (فقه و قانون) و علوم طبی) و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ذکر شده ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

2.     حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (امور مربوط جندر، حمایت از زنان، طرح یا تطبيق برنامه هاي آموزشي، مدیریت صحت عامه، هماهنگی، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

·        مدیریتی و تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا. (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی شود).

·        مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال در یکی از بخش های فوق الذکر.

مهارت­های لازم

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

5.     مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

6.      (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

7.     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired