واکسیناتور (اناث)

High School   Multi City Full Time 2312
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:021
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:10
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

عرضه خدمات مصون و باکیفیت واکسین در سطح شفاخانه مطابق پالیسیEPI و رهنمود های معرفی شده
Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

1.      مسول ذخيره ونگهداري واکسين و ديگر وسايل واکسين مطابق رهنمود

2.      حفظ زنجيره سرد واکسين ها و ترتيب پلان کاري براي مرکز ثابت واکسين و اوتريچ مطابق رهنمود

3.      تطبيق جلسات واکسين مطابق تقسيم اوقات تهيه شده

4.      تهيه و ارايه جلسات تعليمات صحي در مورد پروگرام معافيت کتلوي, اسهالات, امراض تنفسي و تغذي به مراجعین

5.      جمع آوري و توحيد راپور فعاليت هاي تيم واکسين و ارسال آن به طور ماهوار به رياست شفاخانه مربوطه .

6.      اشتراک فعال در روز هاي ملي واکسيناسيون.

7.      تهيه و ترتيب پلان عملياتي و ترننگ هاي روز هاي ملي واکسين براي رضاکاران

8.      تهيه لست موجودي تيم واکسين بطور سالانه.

9.      اشتراک وسهولت بخشيدن در جلسات واکسن کارکنان صحي جامعه

10.  تهيه لست درخواستي براي واکسين و ديگر سامان آلات واکسين و ارسال آن به زياست شفاخانه مربوطه.

11.  مراعات و تطبق ستندرد هاي معرفي شده بخصوص وقايه انتان

 

 

12.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

13.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، و ارائه آن به مدیر نرسنگ

14.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Baghlan, Ghazni, Takhar, Kunduz, Sar-e-Pul, Ghor, Zabul, Kandahar, Herat

Qualifications:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1)     داشتن سند فراغت از صنف 12 و داشتن تصدیق نامه آموزش واکسیناتور تائید شده وزارت صحت عامه

2)     تجربه کاری مرتبط: داشتن تصدیق نامه تائید شده واکسیناتور کافی است

3)      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4)      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


This job is expired