(واکسیناتور ( کلینک باریک آب و کمپنی

  Ministry of Public Health
Diploma   Kapisa, Afghanistan Full Time 257
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:(واکسیناتور ( کلینک باریک آب و کمپنی
Closing Date:Aug 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

پروژه عرضه خدمات صحی عودت کننده گان تحت چتر ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض وزارت صحت عامه برای عودت کننده گان ازطریق کلینیک های ثابت عرضه خدمات صحی مینماید . این اداره از بدو تأسیس خویش در بخش صحت فعالیت نموده ، هدف پروژه عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای عودت کننده گان از طریق عرضۀ خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم خدمات صحی میباشد. 


Job Summary:

 بلندبردن سطع پوشش واکسین و معافیت دهی و تطبيق پروگرام معافيت کتلوي در ساحه تحت پوشش کلینیک.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • فارغ التحصيل ازکورس واکسين از يک موسسه شناخته شده طبي ومسلکي.
  • سليس و روان بودن در لسان هاي پشتو و دري


Duties & Responsibilities:

1.      ذخيره ونگهداري واکسين و ديگر وسايل واکسين مطابق رهنمود

2.      حفظ زنجيره سرد واکسين ها و ترتيب پلان کاري براي مرکز ثابت واکسين و اوتريچ مطابق رهنمود

3.      تطبيق جلسات واکسين مطابق تقسيم اوقات تهيه شده

4.      تهيه و ارايه جلسات تعليمات صحي در مورد پروگرام معافيت کتلوي, اسهالات, امراض تنفسي و تغذي به مراجعین

5.      جمع آوري و توحيد راپور فعاليت هاي واکسين و ارسال آن به طور ماهوار به مسئول سیستم معلومات صحی پروژه.

6.      اشتراک فعال در روز هاي ملي واکسيناسيون.

7.      تهيه و ترتيب پلان عملياتي و ترننگ هاي روز هاي ملي واکسين براي رضاکاران

8.      اشتراک وسهولت بخشيدن در جلسات واکسن کارکنان صحي جامعه

9.      تهيه لست درخواستي براي واکسين و ديگر سامان آلات واکسين و ارسال آن به پروژه مربوطه.

10.   مراعات و تطبق ستندرد هاي معرفي شده بخصوص وقايه انتان


Job Location:

Afghanistan, Kapisa

Qualifications:

  • فارغ التحصيل ازکورس واکسين از يک موسسه شناخته شده طبي ومسلکي.
  • سليس و روان بودن در لسان هاي پشتو و دري


Job Keywords:

(واکسیناتور ( کلینک باریک آب و کمپنی
This job is expired