والمین آمریت آبرسانی شهر زرنج

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Secondary School   Nimroz, Afghanistan Full Time 186
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:51/53/54KNDH/SBU
Closing Date:Aug 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

خدمات دوامدار آبرسانی به مشترکین، حراست از بیت المال و سرمایه مردم، جلوگیری از ضایعات آب، اجراات به موقع.


Skills Required:

Technical skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     حفظ و مراقبت از شبکه های آبرسانی

2.     جلو گیری از شکستگی ها و لیکج ها به وقت و زمان آن

3.     تقسیمات اب به اسرع وقت به اساس پلان وهدایت مسولین

4.     تنظیم تمام وال خانه ها در سطح شهر و پاک نگهداشتن شان

5.     تشخیص انواع نل ها ، فیتنگ باب و اتصالات به صورت تخصصی

6.     بلدیت کامل به نلدوانی

7.     حفاظت از لوازم کار و ابزار مربوطه

8.     ملبس بودن به لباس ایمنی در زمان انجام وظیفه

9.     همکاری با کارگران مربوطه در زمان انجام وظایف

10. همکاری با تمام بخش های تخنیکی حین ضرورت

11. استفاده موثر و معقول از وسایط 


Job Location:

Afghanistan, Nimroz

Qualifications:

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        داشتن املا و انشاء به بالاتر از آن ترجیح داده میشود

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حداقل 1 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو)


Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired