ولدنگ کار - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 328
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0155
Closing Date:Nov 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور مسؤلیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط حفاظت بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید به شکل مؤثر آن انجام دهد.

Duties & Responsibilities:

·        بلدیت کامل با افزار کار وماشینری مدرن فلز کاری .

·        بلدیت به اصول وکارتمام ولدنگ کار.

·        بلدیت یاتوان انجام کار به اساس نقشه ها

·        انجام کارهای متفرقه که از طرف ریاست واگذارمیگردد.

·        رعایت ازنظافت.

Job Requirement:

حدی اقل با سواد و با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        درک اصول وقوانین.

·        توانایی پیشبرد درست امورات درساحه تحت مسوولیت.

·        دارابودن روحیه اطاعت از آمرین درخصوص اجرای وظایف.

·        توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش، استثنایی.

·        داشتن صحت کامل ،شکیبایی،طاقت و توانایی های فزیکی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired