ولدنگ کار - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 139
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0155
Closing Date:Nov 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور مسؤلیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط حفاظت بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید به شکل مؤثر آن انجام دهد.

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        درک اصول وقوانین.

·        توانایی پیشبرد درست امورات درساحه تحت مسوولیت.

·        دارابودن روحیه اطاعت از آمرین درخصوص اجرای وظایف.

·        توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش، استثنایی.

·        داشتن صحت کامل ،شکیبایی،طاقت و توانایی های فزیکی.

Duties & Responsibilities:

·        بلدیت کامل با افزار کار وماشینری مدرن فلز کاری .

·        بلدیت به اصول وکارتمام ولدنگ کار.

·        بلدیت یاتوان انجام کار به اساس نقشه ها

·        انجام کارهای متفرقه که از طرف ریاست واگذارمیگردد.

·        رعایت ازنظافت.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل با سواد و با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

ولدنگ کار - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

 

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

 

Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/2F44D10E-67E5-473F-B087-DB228420F6AA


 


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc