ولسوالی بالابلوک ولایت فراه، چارسده ولایت غور، څمکنی ولایت پکتیا

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Multi City Full Time 648
Date Posted:Jul 22, 2020
Reference:0359
Closing Date:Aug 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (سه بست) رتبه دوم اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست

شماره بست

1

ولسوالی بالابلوک ولایت فراه

0359

2

ولسوالی چارسده ولایت غور

0360

3

ولسوالی ځمکنی ولایت پکتیا

0361

Job Summary:

هدف وظیفه : رهبری، اداره، تنظیم، طرح و انکشاف ستراتیژی ها و برنامه ها در اموراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی درسطح ولسوالی مطابق احکام قوانین، مقررات و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی

.............................................................................................................................................................................................


Duties & Responsibilities:

 صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

·        وظایف تخصصی بست:

1.     ارایه مشوره در طرح خط مشی (پالیسی) اداره مربوط؛

2.     نماینده گی ازقوه مجریه و دولت و اعمال صلاحیت های سپرده شده درسطح ولسوالی؛

3.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

4.     رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

5.      رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.

6.     حصول اطمینان از عرضۀ خدمات با کیفیت و مطلوب مطابق نیازهای اساسی مردم؛

7.     حصول اطمینان ازایجاد وتطبیق حکومتداری خوب جهت عرضۀ خدمات بهتر به مردم در سطح ولسوالی؛

8.     حمایت و تطبیق برنامه های دولت در سطح ولسوالی؛

9.     مسول تامین حفظ صلح امنیت نظم عامه وثبات درسطح ولسوالی می باشد؛

10. تطبیق قانون اساسی وسایرقوانین کشور و میثاق های بین المللی و حاکمیت اصل برابری و تقویت حقوق بشری در سطح ولسوالی؛

11. مبارزه علیه فساد اداری، کشت، قاچاق، ترافیک و تولید مواد مخدر و تقویت بدیل معیشت در سطح ولسوالی؛

12. ایجاد میکانیزم مؤثر و مفید جهت تامین امنیت عامه مردم در سطح ولسوالی؛

·        وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

13. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک اداره؛

14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

15. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

16. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

17. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

18. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

19. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

20. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛

21. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود؛

·        وظایف هماهنگی بست:

22. تأمین ارتباط متداوم با بزرگان اقوام، جامعه مدنی، نهادهای ورزشی جهت رفع نیازمندی و مشکلات آنها؛

23. تأمین ارتباط و هماهنگی میان ولسوالی و واحدهای اولی و دومی اداره مربوطه؛

24. تأمین هماهنگی بین ادارات واحدهای سومی بمنظور انسجام بهتر امور؛

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.        رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛

2.        تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور قریه داری و یا امور مالی و اداری و یا حکومت داری و یا مدیریت منابع بشری و یا امور پلانگذاری، و یا طرح استراتیژی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور(مطابق قوانین و ضمایم آن و طرزالعمل های نافذۀ کشور)؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.        مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.        موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

5.        تکمیل سن (30) سالگی؛Job Location:

Afghanistan, Farah, Ghor, Paktya
This job is expired