Expires on:

Scholarship Description:

چه گونه می توانید مهارت های شغلی خویش را افزایش داد و برای شغلی مورد علاقه خویش کامیاب شوید

برای این منظور بسته ذیل به شما ترتیب شده است و با دانلود کردن آن راه های چگونه موفقانه سپری کردن مصاحبه شغلی را بیاموزید

Scholarship Details:

Date Posted:Mar 30, 2020 Closing Date: Apr 30, 2020

Attachments:

Interview Skills_ PPT.pdf