Expires on:

Scholarship Description:

سفارت ازبکستان مقیم کابل طی یاد داشت شماره 01/362-UZ مورخ 20/12/2019 خویش از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی کشور ازبکستان در رشته های مختلف برای سال 2020/2021 به این وزارت خبر داده است.

بورسیه های مذکور قبلاً برای محصلان واجد شرایط پوهنتون های کشور اختصاص داده شده بود، چنانچه ملاحظه گردید، یکتعداد از محصلان مذکور تاکنون حاضر به استفاده از بورسیه فوق نگردیده اند، بناءً این بورسیه ها با در دنظرداشت شرایط ذیل بصورت آزاد اعلان می گردد:

  • متقاضیان فارغ صنف دوازدهم سالهای 1395الی 1398 باشند.
  • فیصدی نمرات شان بالاتر از 70% باشد.
  • داشتن اسناد تعلیمی (شهادت نامه)
  • داشتن تذکره تابعیت

علاقمندان واجد شرایط که خواهان ثبت نام در بورسیه مذکور باشد می توانند الی تاریخ 30/10/1398 در غرفه 21 شعبه پذیرش غرض ثبت نام و تسلیمی اسناد مراجعه نمایند.

ضمناً کاندیدان مکلف اند خویش را در وبسایت sms.mohe.gov.af نیز ثبت نام نمایند.

نوت: در صورتیکه تعداد متقاضیان بیشتر از سیت های موجود گردد، با در نظرداشت فیصدی بلند نمرات سه ساله مکتب انتخاب خواهند شد.


https://mohe.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

Scholarship Details:

Date Posted:Jan 18, 2020 Closing Date: Feb 18, 2020

Attachments:

Uzbekastan scholarship.pdf
ضمیمه بورس کشور ازبیکستان.pdf