اعلان مجدد - عضو ترمیمات میخانیکی - دستگاه برق حرارتی تره خیل

  DABS
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 414
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA- DABS- HQs / 98-0102
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص مذکور مسوولیت پیشبرد امورات میخانیکی دستگاه برق حرارتی تره خیل را بر عهده دارد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

 آشنائی بزبان ملی و انگلیسی

آشنایی به پروگرام های کمپیوتر

Duties & Responsibilities:

1.     رعایت قوانین ایمنی کار

2.     ترمیم لیکی پیپ ها ی دیزل واب

3.     ترمیم پمپ های دیزل وپمپ های اب انجن ها 

4.     پاککاری فلترهای دیزل انجن وهوای چالانی انجن ها

5.     مراقبت ازجنراتورهای اضطراری وکمپریسورهای هوا

6.     چرب کاری وال های دیزل درتمام ساحات دستگاه وعایق ساختن پیپ های اب وذخایرآب یوپبورد

  1. ترمیمات جاری انجن ها،تجزیه کننده های موادسوخت سنگین ومبلائیل،پمپ های تمام سیستم هاسردکن هاوگرم کن ها
  2. چک نمودن ساحه مطابق چک لیست وپاککاری ساحه کاربعدازختم کار
  3. تعویض نمودن مبلائیل کمپریسورمطابق پروسیجر

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

فوق بکلوریا در رشته انجنیر میخانیک

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired

Attachments:

Application Form.doc