اعلان مجدد - کارمند جمع آوری معلومات - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 619
Date Posted:Oct 28, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0113
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

جمع آوری معلومات، آمار، ارقام و دیتای مربوطه از دیپارتمنت های مختلف، تهیۀ راپور

Duties & Responsibilities:

1.      انجام بازدید های منظم از واحدها /پروژه های مختلف به منظور نظارت بر فعالیت های داخلی و ساحوی

2.      جمع آوری معلومات از شعبات ذیربط

3.      ارائه گزارش معلومات جمع آوری شده به مدیر نظارت و ارزیابی

4.      داخل نمودن معلومات به دیتابیس M&E

5.      تهیۀ راپور مربوطه

6.      شناسایی نقاط قوی و کمبودهای پروژه ها

7.      انجام سایر امور مطابق هدایت آمر

Job Requirement:

لیسانس در رشته اداره و مدیریت با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·        توانایی نوشتن راپور های کاری.

·        اشنایی با برنامه های کمپیوتر.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        اطاعت پذیری وانجام اوامربه وقت وزمان ان.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc