اعلان مجدد - شفتکاراول توربین - سروبی

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 482
Date Posted:Dec 1, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0056
Closing Date:Dec 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کا رکن مذکور به حیث شفت کار اول توربین سروبی به تما م امورا ت سوچبورد توربین ها وبند آب فا بریکه برق سروبی رسیده گی و اجرا ی وظیفه مینما ید

Duties & Responsibilities:

کنترول و مراقبت از امورات یومیه شفت مربوط

حفظ و مراقبت از تمام قسمت های توربین

کنترول دقیق از ناحیه گیتوال و راپوردهی آن به سویچبورد

کنترول و مراقبت از درجه حرارت جنراتور ها و درج آن در ژورنال های مخصوص

ارتباط دومدار با نوکریوال سویچبورد

فعال نگهداشتن تجهیزات میخانیکی

حفظ اسرار اداره

اطاعت پذیری و انجام امورات به وقت و زمان

اجرای سایر وظایف در وقت ضرورت

Job Requirement:

لیسانس در رشته برق یا میخانیک با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


آ گا ه بو دن از تما م امورات سوچبورد فابریکه برق سروبی 

دا شتن مها رت درزبا نها ی پشتو، دری وانگلیسی

درک اصول و قوا نین

توا نا یی پیشبرد درست امورات بخش تحت مسوولیت

دارا بو دن روحیهٔ اطا عت ا ز اوامر آ مرین درخصوص اجرای وظایف

توا نا یی و برخورد معقول با حالات مغشوش استثنا یی

داشتن صحت کا مل شکیبا یی اطا عت و توا نا یی ها ی فکری وفزیکی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired