اعلان مجدد - شفتکاراول توربین - سروبی

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 340
Date Posted:Dec 1, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0056
Closing Date:Dec 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کا رکن مذکور به حیث شفت کار اول توربین سروبی به تما م امورا ت سوچبورد توربین ها وبند آب فا بریکه برق سروبی رسیده گی و اجرا ی وظیفه مینما ید

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

آ گا ه بو دن از تما م امورات سوچبورد فابریکه برق سروبی 

دا شتن مها رت درزبا نها ی پشتو، دری وانگلیسی

درک اصول و قوا نین

توا نا یی پیشبرد درست امورات بخش تحت مسوولیت

دارا بو دن روحیهٔ اطا عت ا ز اوامر آ مرین درخصوص اجرای وظایف

توا نا یی و برخورد معقول با حالات مغشوش استثنا یی

داشتن صحت کا مل شکیبا یی اطا عت و توا نا یی ها ی فکری وفزیکی

Duties & Responsibilities:

کنترول و مراقبت از امورات یومیه شفت مربوط

حفظ و مراقبت از تمام قسمت های توربین

کنترول دقیق از ناحیه گیتوال و راپوردهی آن به سویچبورد

کنترول و مراقبت از درجه حرارت جنراتور ها و درج آن در ژورنال های مخصوص

ارتباط دومدار با نوکریوال سویچبورد

فعال نگهداشتن تجهیزات میخانیکی

حفظ اسرار اداره

اطاعت پذیری و انجام امورات به وقت و زمان

اجرای سایر وظایف در وقت ضرورت

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته برق یا میخانیک با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - شفتکاراول توربین - سروبی

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply


OnlineApplicationForm


http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/B77AA404-74D7-45DC-8EF1-F935860496EC

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.