عضو مدیریت خدمات مشورتی وغیر مشورتی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 894
Date Posted:Nov 2, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0144
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 همکاری در طی مراحل پروسه های تدارکاتی خدمات غیر مشورتی و مدیریت خریداری های پرچون خدمات مشورتی اداره مربوطه مطابق احکام قانون ، طرزالعمل و متحد المال های تدارکاتی و سایر اسناد نافذه.

Duties & Responsibilities:

: ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوارو سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده :

2: ترتیب و تنظیم اسناد خریداری خدمات غیر مشورتی بعد از منظوری پروسه های تدارکاتی الی عقد قرارداد

3: ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های خدمات غیر مشورتی جهت تسریع روند تدارکات اداره مربوطه

4: ارسال اسناد نرخگیری انواع نیازمندیهای اداره به داوطلبان جهت دریافت نرخ مناسب از بازار

5: آماده سازی اسناد پروسه های تدارکاتی خدمات غیر مشورتی با همکاری مدیریت مربوطه و ترتیب جدول مقایسه نرخ ها

6: ترتیب و تنظیم دیتابیس اسناد تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی

7: ترتیبت و تنظیم فورم های م (2) و (3) جهت تسریع روند خریداری اداره مربوطه

8:ترتیب و تنظیم و نگهداشت درست درخواست های نرخدهی و ارایه نرخ ها در زمان معینه

9: ارایه گزارش اجراات کاری به عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی طور هفته وار ، ماهوار و ربعوار و سالانه

10: اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Requirement:

حد اقل لیسانس در رشته های اداره عامه ،اداره و تجارت و اقتصاد با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد 


·        آشنایی با قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات

·        بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی ( دری و پیشتو ) و آشنایی با زبان انگلیسی .

·        مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد ،اکسل ، پاورپاینت و اکسس ) 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired