عضو مدیریت کرایه جات نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 4213
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-215
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:20
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

جمع آوری کرایه جایدادهای شاروالی ،جایدادهای مؤقتی وبه قرارداد سپرده شده ، دوکاکین و غرفه ها ،مندوی ها ومارکیت ها مطابق به قانون مقررات ولوایح منظورشده . 

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شد

2.     طرح و ترتیب پلان مدیریت کرایه جات درمطابقت به پلان عمومی جهت تحصیل به موقع و منظم کرایه جایداد های شاروالی ، جایداد های مؤقت ، دوکاکین و غرفه ها ، مندوی ها و مارکیت ها .

3.     توزیع تعرفه های تحویلی ، کرایه دوکاکین و غرفه ها برای دوکانداران و قراردادیان غرض تحویل بحساب بانکی شاروالی 

4.     تنظیم وترتیب دفاترکرایه جات ، دفتر بانکی ومعامله آویزهای تحویلی کرایه جات، دفاتر بقایات و تحصیل آن غرض ثبت وانسجام اموراداری.

5.     تثبیت کرایه دوکاکین که موقتاً درملکیت شاروالی فعالیت دارند مطابق به لایحه کرایه ملکیت های شاروالی وثبت آنها مطابق به منظوری ریاست عواید شاروالی .

6.     سپردن تعرفه های تحویلی کرایه برای دوکانداران وقراردادی ها و تحصیل بقایای کرایه غرض اطمینان از ارائه وثبت آویزهای بانکی بابت تحویلی کرایه .

7.     پیشبرد امور اداری ،ترتیب گزارشات جمع آوری عواید ازبابت کرایه جایدادهای شاروالی کابل، دوکاکین ،غرفه ها ، مندوی ها مارکیت ها برویت دفاترو وآویزهای بانکی غرض تصحیح وارسال به ریاست عواید شاروالی .

8.     شناسایی، تحلیل اقتصادی و عوایدی جایداد های شاروالی و ارایه گذارش آن به مدیریت مربوطه.

9.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

10.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.   درجه تحصیل :

  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی ، حقوق ، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.   تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.   مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      توانائی مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx