کارمند کنترول

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 840
Date Posted:Sep 8, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 01 - 012
Closing Date:Sep 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

د دغه پُسټ لنډیز:

د دغه پُسټ لپاره د مؤظف شوي شخص دنده دا ده چې د کابل برښنا ریاست پوري اړوند د ټولو سندونو کنټرولول، د اړوند څانګې سره پوره همکاری کول، مسؤلیت قبلول او د اړتیا په وخت کې د کاري راپور وړاندی کول دي.

توضیحات مختصر این پُست:

شخص مؤظف این پُست ویزه و چک نمودن تمام اسناد مربوط به ریاست کابل برشنا، همکاری لازم در بخش مربوط ، مسؤلیت پذیري و ارایه ګزارش کاري را بر عهده دارد.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

نوري وړتیاوي:

1.      د افغانستان د قانون په ړنا کې د مالې او حسابې میتودونو او کړنلارو په برخه کې پوره پوهه.

2.      د محاسبې (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم او فیصد) په برخه کې پوره پوهه.

3.     د ښه ویلو او اوریدلو وړتیا درلودل.

4.      د کاري راپور د لیکلو وړتیا درلودل.

5.      د کمپیوټر له پرګرامونوسره بلدیت درلودل.

6.      په ملی او انګلیسی ژوبو د خبرو کولو وړتیا درلودل.

سایر مهارتها:

1.      دانستن پروسیجر ها و میتود های مالی و حسابی بر اساس قوانین افغانستان.

2.      داشتن مهارت حسابی عالی بشمول توانایی اجرای محاسبات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و فیصد.

3.      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

4.     توانایی نوشتن راپور های کاری.

5.      اشنایی با برنامه های کمپیوتر.

6.     توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.


Duties & Responsibilities:

دندي او مسؤلیتونه:

1. د قانون او برښنا شرکت د پالیسۍ پر بنسټ د کنټرول مدیریت پوري اړوند د ټولو سندونو ویزه.

2. د کابل برښنا ریاست د اړوند معاونیتونو لکه د سوداګرۍ چارو معاوینت، د مالې او ادارې چارو معاونیت او د تخنیکې چارو معاونیت د سندونو کنټرولول.

3. د مالې او حسابې مدیریت پوري اړوند د ټولو سندونو کنټرولول.

4. د تدارکاتو مدیریت پوري اړوند د ټولو سندونوکنټرولول.

5. د کنټرول مدیریت د کاري سیستم په ښه جوړه ونه کې پوره همکاری کول.

6. د کنټرول مدیریت په ډیټابس کې د کنټرول شوو سندونو ثبت کول.

7. په اداره کې د قانون او اصولو پر بیسټ د آمر پیروي کول.

8. د قانون پر بنسټ د پریکړو او امرونو منل.

9. اړوند آمر ته خپل کاري راپور ورکول.

10. د اداري راز ساتل.

وظایف و مسؤلیتها:

1. ویزه تمام اسناد مربوط به مدیریت کنترول طبق قانون و پالیسی برشنا شرکت.

2. چک و کنترول نمودن اسناد معاونیت هاي مالی واداری، تجارتی و عملیاتی.

3. چک و کنترول نمودن تمام اسناد مالی و حسابی.

4. چک و کنترول نمودن اسناد تدارکاتی.

5. همکاری لازم در ایجاد سیستم کاری مدیریت کنترول.

6. ثبت اسناد کنترول شده در دیتابس مدیریت کنترول.

7. اطاعت نمودن از آمرین در چوکات اصول و قوانین.

8. مسولیت پذیری در تطبیق اوامر و فیصله ها در چوکات قانون.

9. ارایه گزارش کاری به آمر مربوطه.

10. حفظ اسرار اداره.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لازمي زده کړي:

• کم تر کمه باید د اداري او سوداګري او یا د اقتصاد په برخه کې د لیسانس په کچه زده کړي تر سره کړي وي.

تحصیلات لازم:

• حد اقل لیسانس اداره و تجارت و یا اقتصاد.


Job Keywords:

د افغانستان برښنا شرکت - د کابل برښنا ریاست
This job is expired