کارمند پروژه ها - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1654
Date Posted:Nov 7, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0157
Closing Date:Nov 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:12 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

تطبیق به موقع پروژه ها، نظارت از جریان کار تمام پروژه ها، رسیدگی درست و موثر، پیگیری و تعقیب پروژه های امور وصل برق تاسیسات نظامی وزارت امور داخله. مسئولیتها و وظایف این بستها قرار ذیل خلاصه میشوند:

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·         مهارتهای عالی کمپیوتری مایکروسافت آفیس(ورد، اکسیل، پاورپاینت) و نرم افزارهای جدید؛

·        مهارتهای سروی، دیزاین، و برآورد؛

·         برخوردار از مهارتهای اخلاقی؛ توانایی و مهارت ایجاد ارتباط بطور شفاهی و کتبی؛

·         تسلط به یکی از زبانهای ملی و توانایی تکلم و تحریر در زبان انگلیسی.

Duties & Responsibilities:

 

1.     اخذ پلان کاری عمومی از ریاست مربوطه و تهیه پلان کاری تطبیقی برای هر پروژه؛

2.     ترتیب و تنظیم اسناد تخنیکی در هماهنگی با واحدهای دومی و سومی برشنا شرکت؛

3.     ترتیب لیست مکمل تمام تاسیسات وزارت خانه های دفاع ملی و امور داخله که به شبکه ملی برق وصل میشوند؛

4.     تسریع امور وصل و تطبیق پروژه های برق رسانی و اطمینان از شروع و ختم به موقع کار پروژه ها؛

5.     هماهنگی میان تیم انجنیران وزارت خانه های دفاع ملی/ امور داخله و د افغانستان برشنا شرکت؛

6.     ارتباط همه روزه با شرکتهای قراردادی و ترغیب آنها به انجام درست امور قرارداد؛ و همچنان دایر نمودن جلسات حسب لزوم دید؛

7.     نظارت متواتر و به موقع از جریان کار هر پروژه و اطمینان از تطبیق پروژه ها مطابق پلان کاری تایید شده؛

8.     طی مراحل نمودن اسناد کاری پروژه های مربوطه جهت جلوگیری از تاخیر پروسۀ کاری؛

9.     هماهنگی کامل جهت تطبیق پروژه ها با ریاست های ذیدخل در داخل برشنا شرکت شرکت؛

10. تسهیل روند تطبیق پروژه و اخذ اجازۀ کار برای ساحات نا امن، ساحات سبز و نهادهای امنیتی از ادارات مربوطه؛

11. اشتراک در روند برآورد ثانی پروژه ها و حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها مطابق قرارداد؛

12. نهایی سازی اسناد برآورد ثانی و تسلیمی پروژه ها از شرکت قراردادی در هماهنگی با واحدهای برشنا و وزارت خانه های امور داخله/دفاع ملی؛

13. وصل برق تاسیسات وزارت خانه های دفاع ملی/امور داخله در همکاری و هماهنگی با واحدهای دوم و سوم برشنا شرکت؛

14. تهیه و ترتیب گزارش یومیه/هفته وار و ماهوار از هر پروژه؛

15. انجام سایر وظایف که از طرف ریس مربوطه/معاونیت عملیاتی و مدیریت پروژه ها سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        لیسانس در رشتۀ انجنیری برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired

Attachments:

Application Form.doc