مدیر انسجام و تطبیق پروژه های ساختمانی آمریت خدمات

  Da Afghanistan Bank
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1587
Date Posted:May 16, 2019
Reference:001
Closing Date:May 31, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

Founded:  

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:

پُست مدیرانسجام و تطبیق پروژه های ساختمانی به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست :    مدیر انسجام و تطبیق پروژه های ساختمانی آمریت خدمات

گرید :          هشتم

نوع استخدام : دایمی


Duties & Responsibilities:

·        ترتیب و ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط

·        تحلیل و بررسی پلان های مالی, تدارکاتی و تطبیقی پروژه ها؛

·        همکاری درطرح و ترتیب مکاتیب و پیشنهادات برای پروژه های جدید طبق نیازمندی اداره.

·        همکاری در ترتیب و انکشاف میکانیزم جمع آوری ارقام و معلومات بشکل سیستماتیک.

·        ترتیب و سنجش خاکه بودجه سالانه انکشافی و عملیاتی و ارایه آن به مرجع ‌ذیصلاح نظر به هدایت.

·        ترتیب پلانهای بودیجوی و تدارکاتی سالانه و ارايه آن به آمریت ها ‌ذیدخل.

·        طرح پلان های تطبیقی پروژه ها با درنظرداشت احجام کاری، منابع، امکانات ساحوی و بودجوی؛

·        ترتیب پلان های نظارتی پروژه ها به منظور بهتر نمودن کیفیت با درنظرداشت پلان های تطبیقی؛

·        مطالعه وکنترول تمام پلان ها نظارتی و انسجام پروژه ها که از طرف مقامات ذیصلاح سپرده میشود؛

·        جمع آوری و ترتیب گذارشات هفته وار ماهوار ربعوار وسالانه از پروژه های تحت کار و ارایه آن به مراجع ذیربط.

·        راپوردهی چگونگی جریان کار و مصارف پروژه ها به اساس راپورهای بدست آمده اخیر پروژه های مربوطه.

·        ترتیب و جمع آوری تشخیص مشکلات عمده علمی و تخنیکی در جریان تطبیق پروژه ها ارایه پیشنهادات جهت حل و کم ساختن مشکلات و هماهنگ ساختن و بحث با جوانب ذیدخل.

·        همکار در تاسیس سیستم جمع آوری ارقام و قیمت ها به اساس معلومات اخذ شده از پروژه های تحت کار و قیمت های مواد ساختمانی.

·        مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژها، بمنظور حصول اطمینان از صحت بودن گزارشات

·        سهم گیری و همآهنگی در کار گروپی بین تمام آمریت های بخش تعمیرات؛

·        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین مقرره ها واهداف ریاست به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

درجۀ تحصیل:  داشتن درجه لیسانس در بخش انجینیری، و به درجۀ تحصیلی بالاتر در رشتۀ متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه: حد اقل (4) سال تجربۀ کاری در بخشهای مربوط.داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری.

درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر.

توانایی تکلم با زبان های ملی ( دری و پشتو) و انگلیسی.  

آشنایی درست از استفاده برنامه های کمپیوتر.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

 توانایی کار بشکل فردی و گروهی

صداقت و حفظ محرمیت کاری، انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار

صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک، با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی ، همکار ، مسولیت پذیر ، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired