مدیر پروژه خط تلیفون برای زنان در افغانستان

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 513
Date Posted:Aug 11, 2021
Reference:HRD-002
Closing Date:Aug 23, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Law,Public Policy
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 - 6 Years
Contract Duration:1 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Women Affairs (MoWA):

Founded:  

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary:

هدف وظیفه: رهبری و مدیریت تیم برنامه‌ی خط تلیفونی برای زنان.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفه‌وی:

وظایف تخصصی بست:

1.      اطمینان از تأمین جنبه‌های فنی یا تخنیکی پروژه، از جمله سیستم شبکه مرکز تماس سیستم pbx، ثبت اطلاعات تماس‌ها متناسب با اجرای پروژه؛

2.      مدیریت از فعالیت‌های روزانه خط تلیفون؛

3.      بررسی و بهبود فرآیند‌های اداری خط تلیفون؛

4.      تأمین ارتباط و هم‌آهنگی با شرکای ملی و بین‌المللی؛

5.      بدست‌آوردن تمام تفاهم‌نامه‌های دولتی مورد‌نیاز برای عملیات خط تلیفون در افغانستان؛

6.      اجرای کار با سازمان‌های جامعه مدنی و اشتراک فعال در گروپ‌های کاری، به‌منظور معرفی خط تلیفون به عنوان یک ستون حمایت از زنان و کودکان مبتلا به خشونت؛

7.      تهیه گزارش به ادارات دولتی افغانستان و هم‌کاری بین‌المللی؛

8.      حمایت از مدیران بخش و افزایش ظرفیت مهارت‌های آن‌ها برای عمل‌کرد مؤثر در پروژه؛

9.      نظارت و ارزیابی از تمام اطلاعات تماس‌ها؛

10.  هم‌کاری نزدیک با رییس پلان و پالیسی و تیم مالی در برنامه‌‌ریزی و بودجه‌سازی پروژه‌ها؛

11.  ترتیب و ارایه گزارشات تحلیلی خط تلیفون به دولت افغانستان، دونرها و مؤسسات بین‌المللی؛

12.  تهیه و مدیریت دقیق پلان‌های کاری و اوقات‌کاری؛

13.  اطمینان از شرکای داخلی و خارجی در درک مشترک از محدوده، کیفیت و مشخصات پروژه؛

14.  شناسایی، اعتبار سنجی و برنامه‌ریزی خطرات احتمالی که ممکن است باعث توقف ناخواسته در عمل‌کرد مرکز تماس‌ها شوند؛

15.  حمایت از مرکز تماس در هنگام تفتیش پروژه و تهیه و ارایه توجیه و توضیحات سوالات مفتیشین؛

16.  طرح پلان تطبیق پروژه، بازدید از ساحه‌ی‌ پروژه، نظارت و ارزیابی پروژه، و تهیه گزارشات براساس فعالیت‌های پروژه؛

17.  بودجه بندی پروژه، تدویر جلسات هم‌آهنگی پروژه، بررسی پروژه و ارایه نظریات در پیش‌برد پروژه.

وظایف مدیریتی بست:

18.  ترتیب پلان‌کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، به‌منظور‌رسیدن به اهداف تعیین‌شده پروژه؛

19.  ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛

20.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.

وظایف هم‌آهنگی بست:

21.  تأمین ارتباط و هم‌آهنگی با شرکای ملی و بین‌المللی؛

22.  تأمین ارتباط و هم‌آهنگی با فروشنده‌گان اصلی و تأمین‌کننده‌گان پروژه، شرکت‌های مخابراتی، رادیو، چاپ و مطبوعات و مشاوران فناوری اطلاعات؛

23.  ایجاد ارتباط و هم‌آهنگی با ریاست امور حقوقی و حمایوی و سایر بخش‌ها، جهت حصول اهداف متوقعه وزارت.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف بادرنظرداشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1-    شرایط تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های، اداره و پالیسی‌عامه، حقوق و علوم‌ سیاسی، از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج از کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده می‌شود؛

2-     تجربه کاری: پنچ سال تجربه‌کاری مرتبط به وظیفه؛

3-    مهارت‌های‌لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired