مدیریت عمومی توزیع جواز اصناف نواحی - بست چهارم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 925
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-209
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:10
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

سازماندهی وتنظیم امور توزیع جوازاصناف مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده . 

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2. طرح وترتیب پلان توزیع جوازاصناف حسب پلان و پالیسی شاروالی جهت تأمین وانسجام نظم درفعالیت اصناف وتطبیق قانون ولوایح بالای تمام اصناف .

3.   نظارت از توزیع جواز برای اصناف به منظور حصول اطمینان ازاجراات قانونی ودرمطابقت به لایحه موجود.

4.   کنترول ساحوی ازجواز اصناف تمام دوکاکین وتحویل قیمت جواز به بانک جهت حصول اطمینان .

5.   رهنمائی کارکنان تحت اثردرامورتوزیع جوازفعالیت واجراات شان غرض کسب رضایت مراجعین وانجام قانونی وظایف محوله شان.

6.   بررسی امورتهیه دفاتر و دیتابیس جوازهای توزیع شده غرض حصول اطمینان از ثبت معلومات ،آویزهای بانکی واحصائیه اصناف.

7.   مطالعه وتصحیح گزارشات تهیه شده در امور جمع آوری عواید ازبابت جوازهای صنفی غرض ارائه به ریاست .

8.   تسریع وقانونمند سازی روند توزیع جوازاصناف درمطابقت به پالیسی های شاروالی به منظور تحقق اهداف پلانی وتنظیم بهترو قانونی فعالیت اصناف .

9.   تطبیق اهداف وبرنامه اداره درامورجمع آوری عواید و معیاری سازی جواز فعالیت و اتخاذ تصمیم درامرتحقق آن

10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

11.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

12.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

13. ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

14. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود . 

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

·       حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·       داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

·       توانائی ومهارت در امور مالی

·       استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

·       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور و بلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx