شفت کار فابریکه بیات پاور - جوزجان برشنا

 
Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 689
Date Posted:Mar 14, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0252
Closing Date:Mar 28, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کنترول و بررسی از شبکه های برق قطع لین های برق ترو - غرض کاهش ضایعات را به عهده داشته

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

·        بلدیت کامل به پروگرام های آفیس

·        تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·        توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

1.  ترتیب و راپور دهی ساعتوار.

2.  باخبری و ارایه گزارش در صورت عارضه از طرف گاز توربین بیات پاور افغان گاز و برشنا شرکت.

3.  هماهنگی با دسپیچری در حالت چالانی و پرچاوی گاز توربین بیات پاور.

4.  ثبت واقعات در کتاب ژورنال.

5.  ارایه گزارش به ریاست عمومی دافغانستان برشنا شرکت , ریاست عملیاتی برشنا شرکت , ریاست حوزه بلخ برشنا شرکت , ریاست جوزجان برشنا شرکت و دسپیچری مرکزی.

6.  اجرای سایر وظایف دیگر از طرف آمر مستقیم.


Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

شفت کار فابریکه بیات پاور - جوزجان برشنا
This job is expired