شفت کار سب ستیشن روضه شریف - غزنی برشنا

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Ghazni Full Time 805
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0190
Closing Date:Jan 13, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Duties & Responsibilities:

·        اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفتوار .

·        ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از از وضعیت سب ستیشن

·        بازدید از سب استیشن وتجهیزات در اثنای تسلیمی شفت .

·        اخذ و ترتیب و درج راپور ساعتوار وارایه گزارش به سرگروپ مربوطه

·        راپور دهی از اجراات کار به مدیر مربوطه و پاکاری ونظارت ازتمام تجهیزات سب ستیشن .

·        کنترول تجهیزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.

·        ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهیزات بالا در سیویچ بورد یا توسط پنل ها نشان داد.

·        جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سیویچ بورد به وقت و تهیه راپور انها.

·        تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.

·        توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.

·        عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .

·        ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرارت تیل وکوایل ها...

·        نظارت از تمام تجهیزات در اوقات مختلف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .

·        اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.

·        توانی کار فتی در وقت دشوار با همکاران .

·        حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران .

·        چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات انها در وقت مناسب.

·        همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس.

·        توجه به تخنیک بی خطر.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته برق به کسانیکه در بخش مربوطه تجربه کاری دارند اولویت داده میشود

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


  • توانایی نوشتن راپور کاری
  • پابندی به وظیفه شفت
  • توانایی فزیکی
  • اشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
  • اطاعت از قوانین و مقررات
  • داشتن سلوک نیک با کارمندان .

Job Location:

Afghanistan, Ghazni
This job is expired