مفتش عملیات مصؤنیت

  Afghanistan Civil Aviation Authority
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 969
Date Posted:May 13, 2019
Reference:0050
Closing Date:Jun 23, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

سهمگیری در تطبیق منول های عملیاتی بر شرکت های داخلی و خارجی طیارات مسافربری جهت تامین مصؤنیت پرواز.

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دو سال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه و اخذ منظوری جهت تحقق اهداف وپالیسی اداره هوانوردی ملکی.

2.      سهمگیری در تطبیق اسناد عملیاتی طیارات مسافربری جهت ثبت و راجستر نمودن طیارات ملکی. 

3.      اشتراک درتحقیق حادثات هوائی جهت دریافت علل حادثات به منظورجلوگیری ازتکرار حوادث هوائی طیارات ملکی.

4.      ترتیب و تنظیم اسناد تخنیکی عملیاتی طیارات ملکی و جابجا نمودن آن در فایل های مخصوص جهت حفظ و نگهداری اسناد.

5.      اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره مسؤلین مربوط.

6.      پیشبرد وظایف محوله طبق رهنمائی مسؤلین مربوطه.

7.      مدیریت و انکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد.

8.      تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت رسیدن به اهداف.

9.      ترتیب و ارایه گزارش ربعوار, سالانه و عندالضرورت بمقامات ریاست و ذیصلاح اداره از فعالیتها و دست اوردهای بخش مربوط.

10.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

     لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دو سال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.       برای لیسانس در سایر رشته ها دو سال تجربه کاری مرتبط .

4.      تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.

5.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

This job is expired